Warna Teks  default purple blue contrast
Saiz Teks A- A A+

Pilihan bahasa

Perolehan dan Aset

1.0 Pengenalan

Bahagian Perolehan & Pengurusan Aset merupakan satu bahagian di bawah Jabatan Pengurusan IKN yang mula berfungsi sejak tahun 2013 bagi menjalankan tugas-tugas menguruskan perolehan perubatan, bukan perubatan serta perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja. Bahagian ini juga bertanggungjawab menguruskan Aset Alih Kerajaan dan stor di Institut Kanser Negara mengikut Pekeliling Perbendaharaan.

2.0 Misi

Jabatan Pengurusan menerapkan etika kerja cemerlang dan budaya kerja berkualiti dalam menyokong IKN sebagai pusat perawatan kanser terunggul di Malaysia, pemudah cara pembelajaran berterusan dan budaya penyelidikan berkaitan kanser di Malaysia.

3.0 Visi

Menyediakan perkhidmatan tadbir urus yang jelas, teratur dan berkesan dalam menjadikan IKN peneraju utama dalam perawatan kanser, pendidikan dan penyelidikan kanser di Malaysia.

4.0 Objektif
 • Memastikan proses perolehan dilaksanakan dengan telus dan mematuhi semua peraturan kewangan yang berkuatkuasa
 • Memastikan pengurusan aset alih kerajaan dan stor dijalankan dengan teratur mengikut arahan dan pekeliling yang berkuat kuasa.
5.0 Piagam Pelanggan
 • Mengiklankan tawaran tender dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas dokumen spesifikasi teknikal yang lengkap diterima;
 • Mengemukakan Dokumen Tawaran kepada Jawatankuasa Penilaian Teknikal/Kewangan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas dokumen/tawaran dibuka dan direkodkan;
 • Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga IKN;
 • Mempamerkan nama kontraktor yang berjaya di papan notis dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas SST dikembalikan oleh kontraktor berkenaan dengan menyatakan harga tawaran dan tempoh siap;
 • Memastikan kontrak ditandatangani selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak selewat-lewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya SST;
 • Menyelaraskan pelaksanaan verifikasi stor di Stor Utama IKN sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun selaras dengan 1 Pekeliling Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor dan Aset Kerajaan;
 • Memastikan pendaftaran aset dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh pengesahan penerimaan; dan
 • Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) sebanyak empat (4) kali setahun termasuk penyediaan Laporan Pengurusan Aset Alih Jabatan ke Kementerian Kewangan.
6.0 Perkhidmatan

6.1. Perolehan

 • Pembelian Terus
 • Sebut Harga
 • Tender
 • Rundingan Terus
 • Permohonan Kelulusan Import
 • Pengurusan Sistem Maklumat Perolehan Kerajaan (GPIS)
 • Pentadbir Kontrak Perolehan Kerajaan

6.2. Pengurusan Aset Alih Kerajaan

 • Permohonan dan Kelulusan Aset Alih Kerajaan
 • Penerimaan Aset Alih Kerajaan
 • Pendaftaran Aset Alih Kerajaan
 • Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan
 • Pelupusan Aset Alih Kerajaan
 • Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan

6.3. Pengurusan Stor

 • Penerimaan Stok
 • Merekod dan Menyimpan Stok
 • Pengeluaran Stok
 • Pemeriksaan Stok
 • Verifikasi Stor

6.4. Pengurusan sewaan premis demis